Glossary

 

PULSES AND LEGUMES
English Hindi Tamil Kannada
Bengal gram (whole) Chana Kotho Kadalai Kadale
Bengal gram (split) Chana dal Kadalai pariapu Kadale bele
Bengal gram (flour) Besan Kadalai mavu Kadale hittu
Black gram (split) Urad dal Uluthem parippu Udina bele
Green gram (whole) Moong dal Pasipayar Hesarekalu
Green gram (split) Moong dal Payathum parippu Hesara bele
Lentil Masur dal Masore parippu Masur bele
Split gram Arhar dal Tuvaram parippu Thugar bele
Soya bean Bhatmas —— ——

 

CEREALS AND GRAINS
English Hindi Tamil Kannada
Millet Bajra Cambu Sajje
Barley Jau Barli arisi Barli
Buckwheat Kootu Kotu ——-
Milo Juar Cholam Jola
Maize Makkai Makka cholam Kempu jola
Ragi Mundal Kizhvaragu Ragi
Rice (raw) Arwa chawal Pacharisi Akki
Rice (parboiled) Usna chawal Puzhungal arisi Kasubalakki
Semolina Sooji Ravai Rawa
Wheat Gehun Godumai Godhi
Wheat flour Atta Godumai mavu Godhi hittu
Wheat flour(refined) Maida Maida mavu Godhi hittu